sediment – značenje

 

sediment (latinski sedimentum, prema sedere – sedeti) – talog, naslaga; nerastvorive materije u tečnosti, izdvajaju se taloženjem.

 

sedimentan, -tna, -tno – koji se stvara sedimentacijom, taloženjem (sedimentne stene – u geologiji: stene nastale taloženjem mineralnog materijala na površini Zemljine kore).