sekvenca – značenje

 

sekvenca (latinski sequentia, prema sequi – slediti):
1) ono što dolazi, sledi iza nečega, sledeće; niz, redosled;
2) u lingvistici: ustaljeni red niza glasova ili jezičkih jedinica;
3) u muzici: ponavljanje nekog motiva u višim ili nižim tonovima;
4) u filmskoj umetnosti: niz slika koji čini najmanju filmsku celinu.