sekvenca – značenje

 

sekvenca (latinski sequentia, prema sequi – slediti):

1) ono što dolazi, sledi iza nečega, sledeće; niz, redosled;

2) u lingvistici: ustaljeni red niza glasova ili jezičkih jedinica;

3) u muzici: ponavljanje nekog motiva u višim ili nižim tonovima;

4) u filmskoj umetnosti: niz slika koji čini najmanju filmsku celinu.

 

sekvencijalan – uzastopan, sledeći; dosledan, pravilan.