solidaran – značenje

 

solidaran, -rna, -rno (francuski solidaire, novolatinski solidaris):
1) koji se s nekim uzajamno pomaže, koji podržava članove grupe kojoj pripada; uzajamno odgovoran, zajednički;
2) jedinstven, složan, saglasan.

 

solidarnost – osobina onoga koji je solidaran, složnost, jednodušnost, saglasnost; uzajamna odgovornost, zajednička obaveza.