solventan – značenje

 

solventan, -tna, -tno (latinski solvens):
1) u hemiji: koji može da rastvara;
2) u ekonomiji: koji je u stanju da plaća, sposoban za plaćanje.

 

solventnost – u ekonomiji: sposobnost plaćanja, platežnost.