sonata – značenje

 

sonata (italijanski sonata) – u muzici: veća instrumentalna kompozicija za jedan ili dva solo instrumenta, sastavljena obično od tri ili četiri stava međusobno različita po sadržaju, obliku, tempu i tonalitetu.

 

sonatni, -a, -o – koji se odnosi na sonatu; koji je deo sonate.