suficit – značenje

 

suficit (latinski sufficit) – u finansijama: višak prihoda u odnosu na rashode koji je utvrđen nakon obračuna (npr. budžetski suficit).

 

suficitaran, -rna, -rno – u finansijama: koji se odnosi na suficit, koji je u vezi sa suficitom, koji donosi suficit; koji predstavlja višak.