suplement – značenje

 

suplement (latinski supplementum, prema supplere – dopuniti):
1) ono što je pridodato, dopuna, dodatak;
2) u matematici: jedan od dva ugla čiji je zbir 180°;
3) u štamparstvu: dopunska sveska, dodatak novina ili časopisa.