teatar – značenje

 

teatar (grčki théatron):
1) pozorište, pozorišna zgrada;
2) pozorišna predstava; događaj koji podseća na pozorišnu predstavu;
3) ukupno dramsko stvaralaštvo jednog pisca;
4) figurativno: gluma; pretvaranje, izigravanje.

 

teatralan, -lna, -lno:
1) karakterističan za teatar, za scenu, dramski;
2) koji je proračunat na efekat, neprirodan, udešen, izveštačen.

 

teatrolog – onaj koji se profesionalno i stručno bavi teatrologijom.

 

teatrologija – nauka o pozorišnoj umetnosti i istoriji pozorišta.