telemetrija – značenje

 

telemetrija (grčki têle – daleko, udalj i métron – mera) – u tehnici: postupak merenja na daljinu određenih parametara nekog sistema ili uređaja; prenos mernih podataka vrši se žičnim ili bežičnim putem.

 

telemetrijski, -a, -o i telemetrički, -a, -o – koji se odnosi na telemetriju, koji je u vezi s telemetrijom.