telemetrija – značenje


telemetrija (grčki têle ’daleko, udalj’ i métron ’mera’) – u tehnici: postupak merenja na daljinu određenih parametara nekog sistema ili uređaja; prenos mernih podataka vrši se žičnim ili bežičnim putem.