temperament – značenje


temperament (latinski temperamentum) – skup psihičkih osobina; način, brzina i intenzitet emocionalnog reagovanja koje je u skladu sa skupom bitnih psihičkih i intelektualnih osobina pojedinca ili zajednice; narav, ćud, priroda.