temperament – značenje

 

temperament (latinski temperamentum) – skup psihičkih osobina; način, brzina i intenzitet emocionalnog reagovanja koje je u skladu sa skupom bitnih psihičkih i intelektualnih osobina pojedinca ili zajednice; narav, ćud, priroda.

 

temperamentan, -tna, -tno – koji se odlikuje burnim i živim reagovanjem, živahan, strastven, vatren.