terakota – značenje


terakota (italijanski terra cotta):
1) pečena grnčarska, čista glina;
2) neglazirani umetnički predmeti izrađeni od takve gline;
3) crvenkastožućkasta boja pečene gline.