teza – značenje


teza (grčki thésis):
1) polazna postavka, tvrdnja koju autor nastoji da dokaže;
2) (obično u množini) kratka sadržina pojedinih stavova iz nekog izlaganja, referata, rasprave;
3) u Hegelovoj filozofiji, polazna etapa dijalektičke trijade (teza–antiteza–sinteza);
4) u metrici: spuštanje glasa pri izgovaranju određenog stiha, nenaglašeni slog u stopi;
5) naučni rad, disertacija (doktorska teza, magistarska teza).