tuberkuloza – značenje

 

tuberkuloza (novolatinski tuberculosis) – u medicini: lako prenosiva zarazna bolest čoveka i životinja koju izaziva Kohov bacil, napada pluća i druge organe, sušica, jektika.

 

tuberkulozan, -zna, -zno – koji se odnosi na tuberkulozu, koji je oboleo od tuberkuloze, koji je izazvan tuberkulozom, sušičav, jektičav.