valencija – značenje

 

valencija (latinski valentia, prema valens – snažan):

1) u hemiji: sposobnost hemijskog privlačenja nekog atoma ili atomske grupe, izražena brojem atoma vodonika koje bi bio u stanju da veže;

2) u lingvistici: svojstvo reči, obično glagola, da otvara mesta u rečenici za druge reči (subjekat, objekat, nepravi objekat i dr.).

 

valentan – u hemiji: koji ima, poseduje valenciju (najčešće je drugi deo u složenicama: jednovalentan, polivalentan i sl.).