valencija – značenje

 

valencija (latinski valentia, prema valens – snažan):
1) u hemiji: svojstvo atoma nekog hemijskog elementa da se veže s određenim brojem atoma drugih hemijskih elemenata, izraženo brojem atoma vodonika koje bi bio u stanju da veže;
2) u lingvistici: svojstvo reči, obično glagola, da otvara mesta u rečenici za druge reči (subjekat, objekat, nepravi objekat i dr.).

 

valentan, -tna, -tno – u hemiji: koji ima, poseduje valenciju, sposoban da se veže u hemijsko jedinjenje (najčešće je drugi deo u složenicama: jednovalentan, polivalentan i sl.).