varijacija – značenje


varijacija (latinski variatio):
1) jedan od dva ili više oblika istog predmeta ili događaja, koji se ponavljaju ili naizmenično pojavljuju u okviru iste strukture, promena, menjanje;
2) u muzici: postupak variranja neke melodijski i ritmički uobličene celine koji se zasniva na promeni ritma, tonaliteta, tempa i dr., ali tako da osnovna tema ostaje prepoznatljiva (tema s varijacijama; varijacije na temu);
3) u biologiji: izdvajanje jedinke usled odstupanja u odnosu na tipična obeležja biljne ili životinjske vrste kojoj pripada;
4) u geografiji i fizici: ugao koji severni kraj magnetne igle zaklapa s pravim meridijanom; magnetna deklinacija.