verbalan – značenje

 

verbalan, -lna, -lno (latinski verbalis):
1) koji se izražava, iskazuje rečima; koji sadrži, sastoji se od reči; usmen;
2) koji se svodi samo na reči (za razliku od dela);
3) u gramatici: glagolski.

 

verbalist(a) – osoba koja besadržajno upotrebljava i nagomilava reči, koja uludo troši reči, blebetalo, pričalo.

 

verbalizam:
1) besadržajna upotreba i nagomilavanje reči, praznoslovlje;
2) u pedagogiji: nastavni postupak koji se zasniva na davanju samo verbalnih objašnjenja, bez upotrebe drugih pomoćnih sredstava.