viktorijanski – značenje


viktorijanski, -a, -o (engleski Victorian) – koji pripada vremenu vladavine britanske kraljice Viktorije (1837–1901); koji se odlikuje strogim građanskim moralom, konzervativnošću, pobožnošću i sl.