virman – značenje


virman (francuski virement):
1) u bankarstvu: obrazac za bezgotovinski prenos novca s jednog računa na drugi radi plaćanja; nalog koji vlasnik računa daje banci da s njegovog računa izvrši prenos u korist drugog računa radi izmirenja neke njegove obaveze;
2) u finansijama: prenos budžetskog kredita s jedne partije ili pozicije na drugu.