volicija – značenje


volicija (latinski volitio) – u psihologiji: volja, htenje; pojedinačni akt, izraz volje.