Avogadrov broj


NA = 6,02214 × 1023 mol−1

Taj broj, poznat još i kao Avogadrova konstanta, predstavlja broj molekula u jednom molu date supstance. Avogadrov broj je prvobitno definisan kao broj atoma ugljenikovog izotopa C-12 u 12 grama te supstance (zbog stabilnosti i prirodne rasprostranjenosti, ugljenikov izotop C-12 izabran je kao standard za jedinicu atomske mase – 1/12 mase izotopa C-12) i nije imao svoju mernu jedinicu, dok je mol definisan kao Avogadrov broj atoma, molekula ili nekih drugih čestica. Tek kada je mol, 1971. godine, dobio svoje mesto u Međunarodnom sistemu jedinica (Systeme International d’Units), Avogadrovom broju je promenjena definicija. Brojčana vrednost je ostala ista, ali je sada dobio i mernu jedinicu, i time postao fizička konstanta. Avogadrov broj se koristi za određivanje ne samo broja molekula već i broja atoma, elektrona ili jona, zavisno od prirode supstance i karaktera reakcije (ako je uopšte ima). Označava se simbolom NA ili L, po austrijskom fizičaru Johanu Jozefu Lošmitu (1821–1895), koji je prvi odredio približnu veličinu molekula, ali se ta oznaka izbegava zato što je L oznaka i za Lošmitovu konstantu.

Avogadrov broj je osnovna fizička konstanta koja povezuje makroskopski fizički svet objekata koje možemo da vidimo sa submikroskopskim (nevidljivim) svetom atoma. Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856), koji je, 1811. godine, prvi predložio da različiti gasovi koji zauzimaju iste zapremine a imaju iste temperature i pritiske, sadrže isti broj molekula. Međutim, on nikada nije pokušao da izračuna tu konstantu. To je uradio Lošmit 1865. godine, koristeći kinetičku teoriju gasova (teorija koja na zadovoljavajući način opisuje mnoge osobine razređenog gasa). Mnogo godina posle Avogadrove smrti uveden je koncept mola i eksperimentalno je utvrđeno da jedan mol (molekularna težina u gramima) bilo koje supstance sadrži isti broj molekula. Francuski fizičar Žan Perin predložio je 1909. godine naziv konstante u čast Avogadra.