Gama zraci


Gama zraci se nalaze na kraju elektromagnetnog spektra, iza oblasti x-zraka. Prostiru se u oblasti talasnih dužina od 10−12 m do 10−15 m, što odgovara frekvenciji od 3 × 1020 Hz do 3 × 1023 Hz. Gama zraci su prodorno elektromagnetno zračenje veoma kratke talasne dužine, slično x-zracima, ali veće energije, koje spontano emituju neke radioaktivne materije. Gama zračenje takođe dolazi od raspada izvesnih subatomskih čestica, kao i od poništenja čestica i antičestica (antimaterija).

Gama zraci mogu izazvati cepanje atoma, mogu se apsorbovati izbacivanjem elektrona (fotoelektrični efekat – apsorpcija fotona) i mogu se raspršiti pomoću slobodnih elektrona (Komptonov efekat – rasejanje fotona). Većina gama zračenja potiče iz nuklearnih reakcija koje se odvijaju unutar zvezda.