Prefiksi mernih jedinica


Međunarodni sistem jedinica (Systeme International d’Units, skraćeno SI) propisuje 20 prefiksa (predmetaka) koji se stavljaju ispred merne jedinice kako bi se dobio umnožak ili podumnožak originalne jedinice. Ispred merne jedinice se može upotrebiti samo jedan prefiks.

Prefiksi se mogu upotrebljavati ispred svih osnovnih jedinica SI, osim jedinice za masu [kg], kao i ispred svih izvedenih jedinica SI koje imaju poseban naziv i oznaku, osim jedinice za Celzijusovu temperaturu [°C].

Prefiksi se mogu upotrebljavati ispred prethodno navedenih mernih jedinica i kad se one nalaze u sastavu drugih izvedenih jedinica SI i kombinovanih mernih jedinica koje se izražavaju u obliku proizvoda ili količnika.

Nazivi, oznake i vrednosti prefiksa SI izražene brojem dati su u sledećoj tabeli.


prefiksi slika