Severni i južni polarnik


Severni polarnik je paralela koja leži na 66° 33′ 39“ severne geografske širine. Južni polarnik je paralela koja leži na 66° 33′ 39“ južne geografske širine.

To su krajnje paralele na kojima se obdanica i noć smenjuju u toku 24 sata, ili jednog dana. Najduža obdanica i noć na polarnicima traju po 24 sata. To znači da tokom jednog dana u godini Sunce ne zalazi odnosno ne izlazi. Na severnom polarniku obdanica od 24 sata javlja se 22. juna, a na južnom 22. decembra. Neprekidna noć na severnom polarniku je 22. decembra, a na južnom 22. juna. Od polarnika prema polovima obdanica i noć ne smenjuju se u toku 24 sata već traju po više dana, nedelja ili meseci. To se dešava zbog nagiba Zemljine ose rotacije od 23,4393°.

Prostor severno od severnog polarnika naziva se Arktička zona, a prostor južno od južnog polarnika – Antarktička zona.

Severni i južni polarnik uzimaju se za granicu između hladnih (polarnih) i umerenih toplotnih pojaseva.


polarnici