Mnogougao


Mnogougao je geometrijska figura u ravni ograničena zatvorenom izlomljenom linijom. Ima najmanje tri stranice i isto toliko uglova. Mnogougao može biti konveksan ili nekonveksan (konkavan) i pravilan ili nepravilan.


mnogougao slika 1


Konveksan mnogougao je onaj mnogougao kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije ne seče nijednu njegovu stranicu.

Nekonveksan mnogougao je onaj mnogougao kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije seče barem jednu njegovu stranicu.


mnogougao slika 2


Pravilan mnogougao je onaj mnogougao kojem su sve stranice jednake dužine i svi uglovi jednaki.

Nepravilan mnogougao je onaj mnogougao koji ima nejednake stranice i uglove.

Za svaki mnogougao važi sledeće:
• n – broj stranica = broj unutrašnjih uglova = broj temena mnogougla
• zbir unutrašnjih uglova:
Su = (n − 2) · 180°
• zbir spoljašnjih uglova:
Ss = 360°
• ukupan broj dijagonala:
SD = n · (n − 3) / 2
• broj dijagonala iz jednog temena:
Sd = (n − 3)


Pravilan mnogougao
Mnogougao je pravilan ako su mu sve stranice jednake dužine i svi uglovi jednaki. Za svaki pravilan mnogougao sa n stranica važi sledeće:
• to je osnosimetrična figura sa n osa simetrije
• ako mu je broj stranica paran, tada je on centralno simetričan
• u njega se može upisati kružnica; oko njega se može opisati kružnica; centar opisane i centar upisane kružnice se poklapaju
• svi unutrašnji uglovi su jednaki i iznose:
α = Su / n = (n − 2) · 180° / n
• svi spoljašnji uglovi su jednaki i iznose:
β = 360° / n
• zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla je:
α + β = 180°
• centralni ugao je:
φ = 360° / n
• površina je:
P = n · PΔ   (gde je PΔ = a · h / 2 površina karakterističnog trougla mnogougla)
• obim je:
O = n · a   (gde je a dužina stranice)

Pravilan trougao
Jednakostraničan trougao je pravilan mnogougao kod kojeg su sve stranice jednake i svi uglovi α = 60°.

mnogougao slika 3

Pravilan četvorougao
Kvadrat je pravilan mnogougao kod kojeg su sve stranice jednake i svi uglovi α = 90°.

mnogougao slika 4

Pravilan petougao
To je pravilan mnogougao kod kojeg su sve stranice jednake i svi uglovi α = 108°.

mnogougao slika 5

Pravilan šestougao
To je pravilan mnogougao kod kojeg su sve stranice jednake i svi uglovi α = 120°.

mnogougao slika 6