Pitagorina teorema


Pitagorina teorema glasi: zbir površina kvadrata konstruisanih nad katetama kao stranicama jednak je površini kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom kao stranicom. Ili, kraće: kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama.

Pitagorina teorema važi samo za pravougli trougao. Stranice takvog trougla koje su kraci pravog ugla nazivaju se katete (a, b), dok se stranica naspram pravog ugla naziva hipotenuza (c), i ona je uvek najduža stranica pravouglog trougla.


pitagora t 1


Primeri primene Pitagorine teoreme

1. Izračunavanje visine jednakostraničnog trougla

pitagora t 2

2. Izračunavanje dijagonale kvadrata

pitagora t 3

3. Izračunavanje dijagonale pravougaonika

pitagora t 4