Nepostojano a

 

To je glasovna promena kod koje se samoglasnik a nekad pojavljuje a nekad izostaje u različitim oblicima iste reči. Nepostojano a najčešće se nalazi između dva suglasnika (ili između suglasnika i samoglasnika o koji je nastao od sonanta l) na kraju osnove, a ne na kraju reči. Ta glasovna promena prisutna je kod svih promenljivih reči i kod nekih predloga.

Nepostojano a javlja se:

1) kod imenica:

a) u nominativu jednine i genitivu množine imenica muškog roda:

• nominativ jednine: čamac, lovac, momak, zamak

• genitiv množine: čamaca, lovaca, momaka, zamaka

b) u genitivu množine imenica ženskog roda:

• daska – dasaka

• greška – grešaka

• kruška – krušaka

• sestra – sestara

c) u genitivu množine imenica srednjeg roda:

• pismo – pisama

• sedlo – sedala

• staklo – stakala

• svetlo – svetala

2) kod zamenica – postoji u muškom rodu, a u ženskom i srednjem rodu ga nema:

• kakav – kakva, kakvo

• nekakav – nekakva, nekakvo

• nikakav – nikakva, nikakvo

• onakav – onakva, onakvo

• svakakav – svakakva, svakakvo

• takav – takva, takvo

3) kod prideva – postoji u nominativu jednine muškog roda neodređenog vida prideva, dok ga u ženskom i srednjem rodu nema:

• dobar – dobra, dobro

• hladan – hladna, hladno

• mračan – mračna, mračno

• pametan – pametna, pametno

• srećan – srećna, srećno

• vredan – vredna, vredno

Takođe, nema ga ni u komparativu ni u superlativu većine prideva: hladan – hladniji – najhladniji; pametan – pametniji – najpametniji; vredan – vredniji – najvredniji.

4) kod glagola – postoji u obliku muškog roda jednine radnog glagolskog prideva:

• došao – došla, došlo

• ispekao – ispekla, ispeklo

• našao – našla, našlo

• stigao – stigla, stiglo

5) kod brojeva – postoji kod pojedinih osnovnih brojeva, a u rednim i zbirnim brojevima ga nema:

• sedam – sedmi, sedmoro

• osam – osmi, osmoro

6) kod predloga:

• k/ka (k parku, ka kući)

• kroz/kroza (kroz šumu, kroza nj)

• nad/nada (nad gradom, nada mnom)

• niz/niza (niz ulicu, niza te)

• pod/poda (pod krevetom, poda se)

• pred/preda (pred nama, preda me)

• s/sa (s njom, sa mnom)

• uz/uza (uz prozor, uza se)

 

Odstupanje od glasovne promene nepostojano a

Ta glasovna promena ne vrši se u stranim rečima koje su prihvaćene u srpskom jeziku (čardakčardaci, manijakmanijaci), kao ni kod domaćih reči koje imaju postakcenatsku dužinu (junakjunaka, pešakpešaka).