Nepostojano a


To je glasovna promena kod koje se samoglasnik a nekad pojavljuje a nekad izostaje u različitim oblicima iste reči. Nepostojano a najčešće se nalazi između dva suglasnika (ili između suglasnika i samoglasnika o koji je nastao od sonanta l) na kraju osnove, a ne na kraju reči. Ta glasovna promena prisutna je kod svih promenljivih reči i kod nekih predloga.

Nepostojano a javlja se:
1. kod imenica:
a) u nominativu jednine i genitivu množine imenica muškog roda:
• nominativ jednine: čamac, lovac, momak, zamak
• genitiv množine: čamaca, lovaca, momaka, zamaka
b) u genitivu množine imenica ženskog roda:
• daska – dasaka
• greška – grešaka
• kruška – krušaka
• sestra – sestara
c) u genitivu množine imenica srednjeg roda:
• pismo – pisama
• sedlo – sedala
• staklo – stakala
• svetlo – svetala

2. kod zamenica – postoji u muškom rodu, a u ženskom i srednjem rodu ga nema:
• kakav – kakva, kakvo
• nekakav – nekakva, nekakvo
• nikakav – nikakva, nikakvo
• onakav – onakva, onakvo
• svakakav – svakakva, svakakvo
• takav – takva, takvo

3. kod prideva – postoji u nominativu jednine muškog roda neodređenog vida prideva, dok ga u ženskom i srednjem rodu nema:
• dobar – dobra, dobro
• hladan – hladna, hladno
• mračan – mračna, mračno
• pametan – pametna, pametno
• srećan – srećna, srećno
• vredan – vredna, vredno

Takođe, nema ga ni u komparativu ni u superlativu većine prideva: hladan – hladniji – najhladniji; pametan – pametniji – najpametniji; vredan – vredniji – najvredniji.

4. kod glagola – postoji u obliku muškog roda jednine radnog glagolskog prideva:
• došao – došla, došlo
• ispekao – ispekla, ispeklo
• našao – našla, našlo
• stigao – stigla, stiglo

5. kod brojeva – postoji kod pojedinih osnovnih brojeva, a u rednim i zbirnim brojevima ga nema:
• sedam – sedmi, sedmoro
• osam – osmi, osmoro

6. kod predloga:
• k/ka (k parku, ka kući)
• kroz/kroza (kroz šumu, kroza nj)
• nad/nada (nad gradom, nada mnom)
• niz/niza (niz ulicu, niza te)
• pod/poda (pod krevetom, poda se)
• pred/preda (pred nama, preda me)
• s/sa (s njom, sa mnom)
• uz/uza (uz prozor, uza se)


Odstupanje od glasovne promene nepostojano a
Ta glasovna promena ne vrši se u stranim rečima koje su prihvaćene u srpskom jeziku (npr. čardak – čardaci, manijak – manijaci), kao ni kod domaćih reči koje imaju postakcenatsku dužinu (npr. junak – junaka, pešak – pešaka).