Nepostojano a

 

To je glasovna promena kod koje se samoglasnik a nekad pojavljuje a nekad izostaje u različitim oblicima iste reči. Nepostojano a najčešće se nalazi između dva suglasnika (ili između suglasnika i samoglasnika o koji je nastao od sonanta l) na kraju osnove, a ne na kraju reči. Ta glasovna promena prisutna je kod svih promenljivih reči i kod nekih predloga.

Nepostojano a javlja se:

1) kod imenica:

a) u nominativu jednine i genitivu množine imenica muškog roda:

– nominativ jednine: čamac, lovac, momak, zamak;

– genitiv množine: čamaca, lovaca, momaka, zamaka;

b) u genitivu množine imenica ženskog roda:

– daska – dasaka;

– greška – grešaka;

– kruška – krušaka;

– sestra – sestara;

c) u genitivu množine imenica srednjeg roda:

– pismo – pisama;

– sedlo – sedala;

– staklo – stakala;

– svetlo – svetala;

2) kod zamenica – postoji u muškom rodu, a u ženskom i srednjem rodu ga nema:

– kakav – kakva, kakvo;

– nekakav – nekakva, nekakvo;

– nikakav – nikakva, nikakvo;

– onakav – onakva, onakvo;

– svakakav – svakakva, svakakvo;

– takav – takva, takvo;

3) kod prideva – postoji u nominativu jednine muškog roda neodređenog vida prideva, dok ga u ženskom i srednjem rodu nema:

– dobar – dobra, dobro;

– hladan – hladna, hladno;

– mračan – mračna, mračno;

– pametan – pametna, pametno;

– srećan – srećna, srećno;

– vredan – vredna, vredno;

Takođe, nema ga ni u komparativu ni u superlativu većine prideva: hladan – hladniji – najhladniji; pametan – pametniji – najpametniji; vredan – vredniji – najvredniji.

4) kod glagola – postoji u obliku muškog roda jednine radnog glagolskog prideva:

– došao – došla, došlo;

– ispekao – ispekla, ispeklo;

– našao – našla, našlo;

– stigao – stigla, stiglo;

5) kod brojeva – postoji kod pojedinih osnovnih brojeva, a u rednim i zbirnim brojevima ga nema:

– sedam – sedmi, sedmoro;

– osam – osmi, osmoro;

6) kod predloga:

– k/ka (k parku, ka kući);

– kroz/kroza (kroz šumu, kroza nj);

– nad/nada (nad gradom, nada mnom);

– niz/niza (niz ulicu, niza te);

– pod/poda (pod krevetom, poda se);

– pred/preda (pred nama, preda me);

– s/sa (s njom, sa mnom);

– uz/uza (uz prozor, uza se).

 

Odstupanje od glasovne promene nepostojano a

Ta glasovna promena ne vrši se u stranim rečima koje su prihvaćene u srpskom jeziku (čardakčardaci, manijakmanijaci), kao ni kod domaćih reči koje imaju postakcenatsku dužinu (junakjunaka, pešakpešaka).