Promena l u o

 

Ta glasovna promena vrši se kada se sonant l nađe na kraju sloga ili na kraju reči, i tada on prelazi u vokal o. Pojava se uočava poređenjem reči od iste osnove ili poređenjem različitih padežnih oblika jedne reči. Ta glasovna promena javila se u srpskom jeziku krajem XIV veka.

Promena l u o vrši se kod:

1) glagola – u obliku muškog roda jednine radnog glagolskog prideva (glas l zadržava se u nastavcima za ženski i srednji rod):

• držati – držao (od držal), držala, držalo

• hteti – hteo (od htel), htela, htelo

• igrati – igrao (od igral), igrala, igralo

• misliti – mislio (od mislil), mislila, mislilo

• pozvati – pozvao (od pozval), pozvala, pozvalo

2) imenica:

a) ukoliko se imenica muškog ili ženskog roda u nominativu jednine završavala na -l, izvršena je promena u o:

• anđel – anđeo

• kotal – kotao

• misal – misao

• posal – posao

• ugal – ugao

U imenicama koje su se završavale na -ol, posle promene l u o izvršeno je i sažimanje vokala:

• bivol – bivoo – bivo

• sokol – sokoo – soko

• sol – soo – so

• stol – stoo – sto

• vol – voo – vo

b) ako imenica označava vršioca radnje, a nastala je dodavanjem nastavka -lac na glagolsku osnovu, dolazi do promene l u o u svim padežnim oblicima osim u nominativu jednine i genitivu množine:

• infinitiv: čitati, gledati, prevoditi, rukovoditi, stvarati

• nominativ jednine: čitalac, gledalac, prevodilac, rukovodilac, stvaralac

• genitiv množine: čitalaca, gledalaca, prevodilaca, rukovodilaca, stvaralaca

• nominativ množine: čitaoci, gledaoci, prevodioci, rukovodioci, stvaraoci

• genitiv jednine: čitaoca, gledaoca, prevodioca, rukovodioca, stvaraoca

c) tvorbe reči, u pojedinim izvedenicama:

• deliti – delba – deoba

• seliti – selba – seoba

• selo – selce – seoce

3) prideva – u nominativu jednine muškog roda (glas l se zadržava u ostalim rodnim i padežnim oblicima):

• ceo (od cel), cela, celo

• debeo (od debel), debela, debelo

• kiseo (od kisel), kisela, kiselo

• smeo (od smel), smela, smelo

• veseo (od vesel), vesela, veselo

 

Odstupanje od promene l u o

Ta glasovna promena ne vrši se u novijim pozajmljenicama i u pojedinim domaćim rečima, na primer: admiral, bokal, fosil, fudbal, general, hotel, kanal, kristal, maršal, metal, tunel.

Kod nekih reči postoje dubletni oblici, bez izvršene promene ili sa njom, na primer:

• anđelski i anđeoski

• arhanđel i arhanđeo

• krilce i krioce

• vrelce i vreoce