Futur II

 

Futur drugi (predbuduće vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja će se vršiti ili izvršiti pre neke buduće radnje. On kazuje pretpostavku govornog lica da će se radnja izvršiti u budućnosti pre neke druge buduće radnje ili istovremeno sa njom. Futur drugi je, u stvari, način (modus) i označava uslov za vršenje neke druge radnje koja, uprkos tome, ne mora biti realizovana. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se od oblika prezenta pomoćnog glagola biti i radnog prideva glagola koji se menja. Na primer, oblici futura drugog od glagola čitati glase:
a) jednina:
1. budem čitao
2. budeš čitao
3. bude čitao/čitala/čitalo
b) množina:
1. budemo čitali
2. budete čitali
3. budu čitali/čitale/čitala

 

Primeri
• Ako bude padala kiša, ostaćemo kod kuće.
• Doći će ako bude mogao.
• Kada budemo imali vremena, ići ćemo u bioskop.