Futur II


Futur drugi (predbuduće vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja će se vršiti ili izvršiti pre neke buduće radnje. On kazuje pretpostavku govornog lica da će se radnja izvršiti u budućnosti pre neke druge buduće radnje ili istovremeno sa njom. Futur drugi je, u stvari, način (modus) i označava uslov za vršenje neke druge radnje koja, uprkos tome, ne mora biti realizovana. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se od oblika prezenta pomoćnog glagola biti i radnog prideva glagola koji se menja. Na primer, oblici futura drugog od glagola čitati glase:
a) jednina:
1. budem čitao/čitala
2. budeš čitao/čitala/čitalo
3. bude čitao/čitala/čitalo
b) množina:
1. budemo čitali/čitale
2. budete čitali/čitale/čitala
3. budu čitali/čitale/čitala


Primeri
• Ako bude padala kiša, ostaćemo kod kuće.
• Doći će ako bude mogla.
• Kada budemo imali vremena, ići ćemo u bioskop.