Trpni glagolski pridev


Trpni glagolski pridev je prost nelični glagolski oblik koji označava da je na nekome ili nečemu vršena ili izvršena neka radnja. Trpni označava da je subjekat pasivan (trpi radnju), glagolski da se radi o glagolskom obliku, a pridev da ima osobine prideva. Gradi se samo od prelaznih glagola, i to ne od svih: poneki česti glagoli, kao imati, mrzeti, razumeti, značiti, nemaju trpni pridev. U nekim slučajevima moguć je trpni pridev od povratnih glagola, npr. načitan prema načitati se, nasmejan prema nasmejati se, zaljubljen prema zaljubiti se. Ima posebne oblike za sva tri roda, oba broja (jedninu i množinu) i zna samo za treće lice.

Gradi se dodavanjem trojakih nastavaka na infinitivnu osnovu ili na okrnjenu prezentsku osnovu (odbija se krajnji vokal osnove):
1. kada se infinitivna osnova završava na vokal a, nastavci su:
a) u jednini: -n, -na, -no
b) u množini: -ni, -ne, -na

Na primer, oblici trpnog prideva od glagola kuvati i zalivati glase:
• kuvati (infinitivna osnova: kuva-ti – kuva-): kuvan, kuvana, kuvano, kuvani, kuvane, kuvana
• zalivati (infinitivna osnova: zaliva-ti – zaliva-): zalivan, zalivana, zalivano, zalivani, zalivane, zalivana

2. kada se infinitivna osnova završava na vokal e ili u, nastavci su:
a) u jednini: -t, -ta, -to
b) u množini: -ti, -te, -ta

Na primer, oblici trpnog prideva od glagola načeti i prevrnuti glase:
• načeti (infinitivna osnova: nače-ti – nače-): načet, načeta, načeto, načeti, načete, načeta
• prevrnuti (infinitivna osnova: prevrnu-ti – prevrnu-): prevrnut, prevrnuta, prevrnuto, prevrnuti, prevrnute, prevrnuta

3. kada se infinitivna osnova završava na vokal i ili na suglasnik, na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju se nastavci:
a) u jednini: -en, -ena, -eno
b) u množini: -eni, -ene, -ena

Na primer, oblici trpnog prideva od glagola srušiti i tresti glase:
• srušiti (infinitivna osnova: sruši-ti – sruši-; prezentska osnova: sruši-mo – sruši-; okrnjena prezentska osnova: sruš-): srušen, srušena, srušeno, srušeni, srušene, srušena
• tresti (infinitivna osnova: tres-oh – tres-; prezentska osnova: trese-mo – trese-; okrnjena prezentska osnova: tres-): tresen, tresena, treseno, treseni, tresene, tresena

Trpni pridev se upotrebljava za građenje trpnog stanja (označava da je subjekat pasivan, tj. da trpi radnju), npr.: knjiga je pročitana; jabuke su oljuštene. Taj glagolski oblik može biti upotrebljen i kao pridev, i tada bliže određuje imenicu uz koju stoji i ima osobine prideva (rod, broj, padež, poređenje), npr.: ofarbana kosa, prženo meso, zaslužena nagrada. To je njegova pridevska funkcija i tada je u službi atributa.


Primeri
• Balon je naduvan.
• Kiflice su pojedene.
• Soba je okrečena.