Pluskvamperfekat


Pluskvamperfekat (davnoprošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila pre neke druge prošle radnje. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se na dva načina:
1. od radnog prideva glagola koji se menja i oblika perfekta pomoćnog glagola biti. Na primer, oblici pluskvamperfekta od glagola doći glase:
a) jednina:
1. bio/bila sam došao/došla
2. bio/bila/bilo si došao/došla/došlo
3. bio/bila/bilo je došao/došla/došlo
b) množina:
1. bili/bile smo došli/došle
2. bili/bile/bila ste došli/došle/došla
3. bili/bile/bila su došli/došle/došla

2. od radnog prideva glagola koji se menja i oblika imperfekta pomoćnog glagola biti (koji i sam ima dve varijante – dužu i kraću), npr.:
a) jednina:
1. be(ja)h došao/došla
2. be(ja)še došao/došla/došlo
3. be(ja)še došao/došla/došlo
b) množina:
1. be(ja)smo došli/došle
2. be(ja)ste došli/došle/došla
3. be(ja)hu došli/došle/došla

Drugi oblik pluskvamperfekta retko se upotrebljava u govoru, a često se može pronaći u starijim književnim delima.


Primeri
Bili su zaspali ranije.
• Filip je bio završio domaći.
• Uradila je sve kako bejaše isplanirala.