Imperfekat


Imperfekat (pređašnje nesvršeno vreme) jeste prost lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila u određeno vreme u prošlosti. Gradi se samo od nesvršenih glagola. Imperfekat je danas krajnje retko u upotrebi (gotovo se izgubio u govoru, nešto je češći u književnom jeziku), a umesto njega upotrebljava se perfekat nesvršenog vida.

Gradi se dodavanjem trojakih nastavaka na infinitivnu osnovu ili na okrnjenu prezentsku osnovu (odbija se krajnji vokal osnove):
1. kada se infinitivna osnova završava vokalom a, na nju se dodaju nastavci:
a) u jednini:
1. -ah
2. -aše
3. -aše
b) u množini:
1. -asmo
2. -aste
3. -ahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola crtati (infinitivna osnova: crta-ti – crta-) glase:
a) jednina:
1. crtah
2. crtaše
3. crtaše
b) množina:
1. crtasmo
2. crtaste
3. crtahu

Kod tog i sličnih glagola krajnji samoglasnik a iz infinitivne osnove sažima se sa početnim a iz nastavka za oblik u jedno dugo ā.

2. kada se infinitivna osnova završava vokalom e, i ili u, na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju se nastavci:
a) u jednini:
1. -jah
2. -jaše
3. -jaše
b) u množini:
1. -jasmo
2. -jaste
3. -jahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola živeti (infinitivna osnova: žive-ti – žive-; prezentska osnova: živi-mo – živi-; okrnjena prezentska osnova: živ-) glase:
a) jednina:
1. življah
2. življaše
3. življaše
b) množina:
1. življasmo
2. življaste
3. življahu

Kod tog i sličnih glagola vrši se glasovna promena jotovanje.

3. kada se infinitivna osnova završava suglasnikom, na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju se nastavci:
a) u jednini:
1. -ijah
2. -ijaše
3. -ijaše
b) u množini:
1. -ijasmo
2. -ijaste
3. -ijahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola plesti (infinitivna osnova: plet-oh – plet-; prezentska osnova: plete-mo – plete-; okrnjena prezentska osnova: plet-) glase:
a) jednina:
1. pletijah
2. pletijaše
3. pletijaše
b) množina:
1. pletijasmo
2. pletijaste
3. pletijahu


Primeri
• Dok su odlazili, na licima im se odražavahu misli.
• Nekad i ja bejah mlad.
• Svojevremeno turisti dolažahu sa svih strana sveta.