Imperfekat

 

Imperfekat (pređašnje nesvršeno vreme) jeste prost lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila u određeno vreme u prošlosti. Gradi se samo od nesvršenih glagola. Imperfekat je danas krajnje retko u upotrebi (gotovo se izgubio u govoru, nešto je češći u književnom jeziku), a umesto njega upotrebljava se perfekat nesvršenog vida.

Gradi se dodavanjem trojakih nastavaka na infinitivnu osnovu ili na okrnjenu prezentsku osnovu (odbija se krajnji vokal osnove):

1) kada se infinitivna osnova završava vokalom a, na nju se dodaju nastavci:

a) u jednini:

1. -ah

2. -aše

3. -aše

b) u množini:

1. -asmo

2. -aste

3. -ahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola crtati (infinitivna osnova: crta-ti – crta-) glase:

a) jednina:

1. crtah

2. crtaše

3. crtaše

b) množina:

1. crtasmo

2. crtaste

3. crtahu

Kod tog i sličnih glagola krajnji samoglasnik a iz infinitivne osnove sažima se sa početnim a iz nastavka za oblik u jedno dugo ā.

2) kada se infinitivna osnova završava vokalom e, i ili u, na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju se nastavci:

a) u jednini:

1. -jah

2. -jaše

3. -jaše

b) u množini:

1. -jasmo

2. -jaste

3. -jahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola živeti (infinitivna osnova: žive-ti – žive-; prezentska osnova: živi-mo – živi-; okrnjena prezentska osnova: živ-) glase:

a) jednina:

1. življah

2. življaše

3. življaše

b) množina:

1. življasmo

2. življaste

3. življahu

Kod tog i sličnih glagola vrši se glasovna promena jotovanje.

3) kada se infinitivna osnova završava suglasnikom, na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju se nastavci:

a) u jednini:

1. -ijah

2. -ijaše

3. -ijaše

b) u množini:

1. -ijasmo

2. -ijaste

3. -ijahu

Na primer, oblici imperfekta od glagola plesti (infinitivna osnova: plet-oh – plet-; prezentska osnova: plete-mo – plete-; okrnjena prezentska osnova: plet-) glase:

a) jednina:

1. pletijah

2. pletijaše

3. pletijaše

b) množina:

1. pletijasmo

2. pletijaste

3. pletijahu

 

Primeri:

• Dok su odlazili, na licima im se odražavahu misli.

• Nekad i ja bejah mlad.

• Svojevremeno turisti dolažahu sa svih strana sveta.