ćerka ili kćerka ili kći


Pravilno je sve troje.

Imenica kći, koja bi sa normativnog gledišta bila najpreporučljivija, u standardnom jeziku postala je donekle zastarela mada je i dalje živa, ili se njena upotreba doživljava kao naglašena gramatička korektnost. Najčešće se zamenjuje izvedenicama kćerka ili ćerka. Imenica kćerka upotrebljava se u svim funkcionalnim stilovima, dok je imenica ćerka (davnašnji narodni oblik, zabeležen i kod Vuka) u najširoj upotrebi u razgovornom i književnoumetničkom stilu.
Oblik kćer je akuzativ od imenice kći (pogrešno je upotrebljavati ga u nominativu).