efekat ili efekt


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – efek(a)t; efekti
• gen. – efekta; efekata
• dat.-lok. – efektu; efektima
• ak. – efek(a)t; efekte
• instr. – efektom; efektima