ja bih ili ja bi


Piše se ja bih.

Oblik 1. lica jednine aorista od pomoćnog glagola biti glasi bih. Pogrešna je upotreba u sastavu potencijala jedinstvenog oblika bi u svim licima (ne ja bi mogao, ja bi hteo i sl. nego ja bih mogao, ja bih hteo itd.).