adhezija ili athezija


Piše se adhezija.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi adhaesio. Jednačenje suglasnika po zvučnosti u rečima stranog porekla i u izvedenicama od njih izostaje u prefiksu ad-: adhezivan, adhezioni, adherencija, adherent, adherentan, adhortacija itd.