adhezija ili athezija

 

Piše se adhezija.

Od latinskog adhaesio, što znači prianjanje, priljubljivanje.

Jednačenje suglasnika po zvučnosti u rečima stranog porekla i u izvedenicama od njih izostaje u prefiksu ad-: adhezivan, adhezioni, adherencija, adherent, adherentan, adhortacija itd.