žalostan ili žalosan

 

Piše se žalostan.

Međutim, žalosna (a ne žalostna), žalosno (a ne žalostno), žalosni (a ne žalostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.