žešći ili žestokiji


Piše se žešći.

Od prideva žestok komparativ je žešći. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ok i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika (potom i jednačenje po mestu tvorbe).