Parsek


Parsek (paralaksna sekunda, oznaka: pc) jeste merna jedinica za dužinu koja se koristi u astronomiji i kojom se izražava rastojanje između zvezda i galaksija. To je razdaljina na kojoj poluprečnik Zemljine orbite u odnosu na objekat formira ugao od jedne lučne sekunde, što znači da objekat koji je udaljen jedan parsek ima paralaksu od jedne lučne sekunde (slika 1). Vrednost parseka je 3,086 × 1013 km, tj. 3,26 svetlosnih godina.

Udaljenost objekta u parsecima recipročna je njegovoj paralaksi u sekundama. Na primer, Proksima Kentauri, nama najbliža zvezda posle Sunca, ima paralaksu od 0,76″, što znači da je udaljena od Zemlje 1,316 parseka.


parsek slika


Postupak izračunavanja vrednosti parseka

Posmatrano sa udaljene zvezde, rastojanje Zemlja–Sunce (1 AJ) vidi se pod uglom od jedne lučne sekunde (1″) ako je ta zvezda udaljena od Zemlje tačno jedan parsek (1 pc). Pošto je poznata jedna stranica pravouglog trougla, kao i njen naspramni ugao (slika 1), korišćenjem trigonometrijskih funkcija može se postaviti relacija za izračunavanje vrednosti parseka:

032616_0856_1.png

Dakle, jedan parsek iznosi tačno 30 856 775 812 815,53255166 km (zaokružuje se na 3,086 × 1013 km).

Vrednost parseka izražena u svetlosnim godinama (sg), odnosno astronomskim jedinicama (AJ) iznosi:
1 pc = 3,261634 sg (zaokružuje se na 3,26 sg)
1 pc = 206264,806245 AJ

Parsek je pogodna jedinica za izražavanje rastojanja u vasioni – prosečno rastojanje između susednih zvezda u jednoj galaksiji iznosi približno jedan parsek. Rastojanja unutar galaksije izražavaju se u kiloparsecima (103 pc), dok se međugalaktička rastojanja izražavaju u megaparsecima (106 pc). Na primer, Zemlja je od središta Mlečnog puta udaljena 8,6 kpc.