Svetlosna godina


Vasionska prostranstva su toliko velika da se ne izražavaju uobičajenim mernim jedinicama za dužinu, koje se upotrebljavaju na Zemlji. Udaljenost između vasionskih tela meri se svetlosnim godinama (ili drugim velikim mernim jedinicama za dužinu, kao što su astronomska jedinica i parsek).

Svetlosna godina je razdaljina koju svetlost pređe u vakuumu za jednu astronomsku (tropsku, Sunčevu) godinu krećući se brzinom od 299792,458 km/s. Njena brojna vrednost je 9,46 × 1012 kilometara, ili 63239,72 astronomske jedinice, ili 0,307 parseka.

Važno je naglasiti da je svetlosna godina merna jedinica za dužinu, a ne za vreme.

Postupak izračunavanja vrednosti svetlosne godine

Brzina svetlosti u vakuumu iznosi:

c = 299792,458 km/s

Jedan sat ima 3600 sekundi, pa je brzina svetlosti u vakuumu u km/h:

c = 299792,458 · 3600 = 1079252848,8 km/h

Za jedan dan (24 h) svetlost pređe razdaljinu d:

d = 1079252848,8 · 24 = 25902068371,2 km

Dalje, za tačan proračun treba uzeti u obzir da astronomska godina traje 365,24219 dana, pa je vrednost svetlosne godine u kilometrima:

1 sg = 25902068371,2 · 365,24219 = 9460528177426,820928 km