Litota


Litota je stilska figura u kojoj se pravi izraz umanjuje jer se zamenjuje slabijim izrazom, koji je suprotan i negativan. Upotrebljava se za ublažavanje, umanjivanje intenziteta nekog pojma negiranjem njemu suprotnog pojma (npr. nije loše umesto dobro je). Litota je suprotna hiperboli. Naziv potiče od grčke reči litótēs, što znači „uprošćavanje”.

Ta stilska figura često se upotrebljava u svakodnevnom govoru kad se želi oslabiti neki izraz, odnosno kad se želi nešto reći na ljubazniji način. Litotom se ublažava tuđa učinjena greška, a njome se može i suptilno nečim pohvaliti. Takođe, upotrebljava se i kad se želi nešto potvrditi negiranjem. Tada se upotrebljava dvostruka negacija radi postizanja pojačane afirmacije (npr. nije nevažno umesto važno je). Litota je neobična stilska figura, ali u svakom slučaju veoma ekspresivna.


Primeri
1. Njene zasluge nisu male. (Umesto: Njene zasluge su velike.)
2. Tamo ti neće biti nimalo loše. (Umesto: Tamo će ti biti izuzetno dobro.)