Gustina


Tela istih zapremina koja su sačinjena od različitih supstanci imaju različite mase. Zapremina i masa određuju fizičku veličinu koja se naziva gustina, koja je karakteristična za svaku supstancu.

Gustina tela je jednaka količniku njegove mase i zapremine, i to je stalna veličina. Označava se grčkim slovom ρ (ro), a njena osnovna merna jedinica je kilogram po kubnom metru [kg/m3].

040115_1944_gus1.png

gde je:
m [kg] – masa tela
V [m3] – zapremina tela

Pored osnovne merne jedinice, često se koristi i manja jedinica gram po kubnom centimetru [g/cm3].

040115_1944_gus2.png

Gustina tela određuje njegovu masu. Na primer, gustina vode je 1000 kg/m3, dok je gustina zlata 19300 kg/m3. Flaša vode zapremine 0,5 L ima masu od 0,5 kg, dok bi zlatna poluga iste zapremine imala masu od 9,65 kg.

Srednja gustina

U praksi se često koriste tela koja su sastavljena od različitih supstanci. Da bi se opisala svojstva takvih tela koristi se srednja gustina tela. Srednja gustina tela jednaka je količniku njegove ukupne mase i ukupne zapremine.

040115_1944_gus3.png

gde je:
mu [kg] – ukupna masa tela
Vu [m3] – ukupna zapremina tela