Temperatura


Temperatura je osnovna fizička veličina koja karakteriše toplotno stanje tela u odnosu na uslovno izabrano nulto stanje. Temperatura predstavlja stepen zagrejanosti tela. Za telo koje ima višu temperaturu kaže se da je toplo, a za telo koje ima nižu temperaturu da je hladno. Tela se pri zagrevanju šire, a pri hlađenju skupljaju. Međutim, postoji i veoma mali broj supstanci kojima se pri hlađenju zapremina povećava, od kojih je najvažnija voda.

Temperatura se označava velikim latiničkim slovom T, a njena osnovna merna jedinica jeste kelvin [K]. Meri se termometrom.

Fizičari najčešće za jedinicu uzimaju tzv. apsolutnu temperaturu, koja se izražava u stepenima Kelvinove skale, gde nulti podeljak označava teorijski najnižu moguću temperaturu od 0 K (apsolutnu nulu). Na Celzijusovoj skali to je temperatura od −273,15 °C. Podeljci na Kelvinovoj skali odgovaraju podeljcima na Celzijusovoj skali, ali se te dve skale razlikuju po koordinatnim počecima, pri čemu postoji zavisnost:

T = 273,15 + t °C [K]

U nekim zemljama upotrebljava se i Farenhajtova skala. Tačka topljenja leda u toj skali označena je sa 32 °F, a tačka ključanja vode sa 212 °F, pri pritisku od 101,325 kPa. Zavisnost između temperatura u Celzijusovoj i Farenhajtovoj skali data je izrazom:

032616_1844_Temperatura1.png

U tabeli ispod date su karakteristične temperature u sve tri temperaturne skale.

temperatura slika