Težina tela


Zemlja privlači sva tela koja se nalaze na njoj ili u njenoj okolini. Sila kojom ona privlači tela naziva se sila Zemljine teže, a ima oznaku Fg. Zemlja privlači tela silom, pa zbog toga i tela deluju silom na podlogu na kojoj se nalaze. Sila kojom telo zbog Zemljine teže deluje na podlogu na kojoj se nalazi (ili zateže kanap o koji je obešeno) naziva se težina tela, a ima oznaku Q.


tezina tela slika


Treba razlikovati težinu tela i silu Zemljine teže – one imaju isti intenzitet, pravac i smer, ali nemaju istu napadnu tačku (tačka u kojoj je početak vektora sile). Sila Zemljine teže deluje na telo, dok je težina sila kojom telo deluje na neko drugo telo (podlogu, kanap). Težina se meri dinamometrom, a njena jedinica mere je njutn [N]. Težina tela se izračunava po sledećoj formuli:

Q = m · g [N]

gde je:
m [kg] – masa tela
g [m/s2] – jačina gravitacionog polja; za Zemlju g = 9,80665 m/s2

Jačina gravitacionog polja Sunca je dvadeset osam puta veća nego na Zemlji, dok je na površini Meseca oko šest puta manja. Toliko puta je i težina jednog tela na Suncu veća, odnosno na Mesecu manja nego na Zemlji (masa ostaje ista, tj. ne menja se).