Slaganje brzina

 

Pored brojne vrednosti, brzina je određena pravcem i smerom kretanja. Svaki pravac ima dva smera kretanja:

1) kada brzine imaju isti pravac i isti smer, one se sabiraju (slika ispod):

v = v1 + v2

gde je:
v – brzina čamca u odnosu na zemlju i posmatrača
v1 – brzina čamca u odnosu na vodu
v2 – brzina reke

sb slika1

2) kada brzine imaju isti pravac a suprotne smerove, one se oduzimaju (slika ispod):

v = v1v2    (ako je v1 > v2)
v = v2v1    (ako je v2 > v1)

gde je:
v – brzina čamca u odnosu na zemlju i posmatrača
v1 – brzina čamca u odnosu na vodu
v2 – brzina reke

sb slika2

Brzina jednog istog tela može biti različita za različite posmatrače. Ako se dva tela kreću duž istog puta brzinama v1 i v2, onda je brzina jednog tela u odnosu na drugo jednaka:

1) zbiru njihovih brzina ako se kreću u suprotnim smerovima (slika ispod):

v = v1 + v2

sb slika3

2) razlici njihovih brzina ako se kreću u istom smeru (slika ispod):

v = v1v2    (ako je v1 > v2)
v = v2v1    (ako je v2 > v1)

sb slika4