Ravnomerno pravolinijsko kretanje


Telo se kreće ravnomerno pravolinijski ako po pravoj putanji prelazi jednake puteve u jednakim vremenskim intervalima.

r kretanje slika

Brzina kretanja tela (v) određuje se kao količnik pređenog puta (s) i vremena kretanja (t):

033015_2139_Raprkre1.png

Oznaka za brzinu v potiče od početnog slova latinske reči velocitas, što znači „brzina”. Oznaka za pređeni put s potiče od početnog slova latinske reči spatium, što znači „prostor”. Oznaka za vreme t potiče od početnog slova latinske reči tempus, što znači „vreme”.

Brzina je brojno jednaka pređenom putu u jedinici vremena. Merna jedinica za brzinu izvedena je na osnovu mernih jedinica za dužinu i vreme – jedinica za merenje dužine je metar [m], a vremena sekunda [s]. Merna jedinica za brzinu je metar u sekundi [m/s]. Telo se kreće brzinom od 1 m/s ako svake sekunde pređe put od 1 m.

Pređeni put može se izraziti:

033015_2139_Raprkre3.png

Vreme kretanja tela može se izraziti:

033015_2139_Raprkre4.png