ekvivalenat ili ekvivalent


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik ekvivalent.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt i -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici ekvivalent, afekt, aspekt, eksperiment, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.