ekvivalenat ili ekvivalent

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ekvivalent.

Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici ekvivalent, afekt, aspekt, eksperiment, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.