hrčući ili hrkajući

 

Piše se hrčući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola hrkati glasi hrčući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (hrču) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.