hrčući ili hrkajući

 

Piše se hrčući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola hrkati glasi hrčući. Gradi se od 3. lica množine prezenta hrču i nastavka -ći.