šupljiji ili šuplji

 

Piše se šupljiji.

Komparativ prideva šupalj je šupljiji, a superlativ najšupljiji.