šupljiji ili šuplji


Piše se šupljiji.

Od prideva šupalj komparativ je šupljiji. Gradi se tako što se na gramatičku osnovu šuplj- dodaje nastavak -iji.