fakat ili fakt


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt i -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju fakat, akcenat, dijalekat nad sporadičnim oblicima fakt, akcent, dijalekt.