frekvenca ili frekvencija


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu frekvencija.

Umesto frekvenca, asonanca, instanca, konsekvenca, konsonanca, rezonanca, sentenca, supstanca, valenca itd. smatra se da su bolji oblici na -ncija: frekvencija, asonancija itd. Ipak, pojedine reči (distanca, kadenca, sekvenca) danas se javljaju samo sa završetkom -nca.